Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Huyện Diễn Châu .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

MAU BIEN BAN TT COI THI NGHE 2009-2010

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Hồng Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:45' 27-03-2010
Dung lượng: 70.5 KB
Số lượt tải: 644
Số lượt thích: 0 người
M ẫu
HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….., ngày …. tháng … năm 2010

BIÊN BẢN
Thanh tra công tác chuẩn bị thi, coi thi
nghề phổ thông năm học 2009-2010

Đoàn ( cán bộ) Thanh tra thành lập theo Quyết định số: ..…/QĐ…….
ngày …./…/ 20.. của …………………………….…………… đã tiến hành thanh
tra tại: ……………………………………………………………………………..
Thời gian thanh tra: từ ngày…… ….. đến ngày ....tháng.... năm 20…

I. NHỮNG CÔNG VIỆC ĐOÀN (CÁN BỘ) THANH TRA ĐÃ TIẾN HÀNH
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Công tác chuẩn bị thi
a) Các văn bản chỉ đạo kỳ thi
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
b) Kế hoạch tổ chức kỳ thi
- Cơ sở vật chất
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

- Hồ sơ thi
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Tập huấn nghiệp vụ, phổ biến quy chế thi và phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi.
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Phương án bố trí các hội đồng coi thi ( HĐCT), điểm thi, tiếp đón TS và lập danh sách thí sinh.
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
c) Các biện pháp đảm bảo an toàn cho kỳ thi.
- Phương án phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo vệ và phục vụ thi.
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Biên pháp đảm bảo an toàn khu vực sao in đề thi, bảo quản đề và bài thi.
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Các biện pháp bảo vệ, phòng ngừa gây rối và xử lý tình huống bất thường.
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Phương tiện thông tin liên lạc của Ban chỉ đạo thi với cấp trên và các HĐCT, điểm thi.
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
2. Tổ chức kỳ thi:
- Số HĐCT: Điểm thi: Số phòng thi:
- Số LĐ HĐCT: Điểm thi: giám thị: phục vụ:
- Số cán bộ thanh tra của Sở:
- Số TS đăng ký dự thi: Số TS dự thi:
- Số TS không đủ điều kiện dự thi: Số TS cần bổ sung hồ sơ:
-Số TS đến muộn không được dự thi:

3.Thực hiện quy chế thi của những người tham gia kỳ thi:
-Số biên bản Đoàn ( cán bộ) thanh tra yêu cầu giám thị và LĐHĐ, điểm thi lập:
-Số cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm quy chế thi bị lập biên bản: hình thức xử lý: ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

-Số TS vi phạm quy chế thi bị lập biên bản: ( trong đó số TS mang tài liệu vào phòng thi: các vị phạm khác: ) hình thức xử lý
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
-Số TS nhờ người khác thi hộ: thi kèm:
-Tình hình đặc biệt khác diễn ra trong quá trình coi thi:
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

III.NHẬN XẾT, ĐÁNH GIÁ CỦA ĐOÀN(CÁN BỘ)THANH TRA:
( theo từng nội dung đã thanh tra)
1.Ưu điểm
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
2.Nhược điểm:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
IV.KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN(CÁN BỘ)THANH TRA:
1.Với đơn vị tổ chức thi
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

2.Với Sở GD & ĐT
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

LÃNH ĐẠO ………………. ĐOÀN (CÁN BỘ)THANH TRA
( Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) ( Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)Mẫu 4
HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….., ngày …. Tháng … năm 2010

BI ÊN B ẢN GHI NH Ớ
Về việc yêu cầu xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi
tại kỳ thi nghề phổ thông năm học 2009-2010

Đoàn ( cán bộ) thanh tra coi thi ……………………………. Theo Quyết định số ……./Q Đ.SG D ĐT ng ày …./…/20.. c ủa……………………………………………
Tiến hành lập biên bản tại hội đồng coi thi, điểm thi: ………………………..
Thời gian ….h …. ngày ..../20……………………………………………………
Đoàn ( cán bộ) thanh tra đã phát hiện và yêu cầu giám thị lập biên bản xử lý các thí sinh vị phạm quy chế thi:

S ố
Avatar
http://www.mediafire.com/?njttwoqj2ei Ở đây có đầy đủ cái loại văn bản liên quan thi tốt nghiệp và tuyến sinh.
No_avatar

thay dep trai

 

 
Gửi ý kiến